นางสาวขวัญสุดา ศรีสุข

ชื่อ-สกุล : นางสาวขวัญสุดา ศรีสุข
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ
วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี
วิชาเอก : สารสนเทศศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๖-๑๐๑๕๑๘๙
อีเมล์ :

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. ๒๕๔๘ น.ธ.ตรี สำนักเรียนวัดสว่างอารมณ์
พ.ศ. ๒๕๓๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๖โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ ปริญญาตรี สาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรณารักษ์
๒๕๖๓-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล