วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

📣เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งพระภิกษุ-สามเณร และประชาชนทั่วไป 📣ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ทั่วไป (รอบที่ ๒)⏰ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗🎯หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร👩‍✈️ปริญญาโท ๑. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม) ๑ สาขาวิชา คือ 👉สาขาวิชาพระพุทธศาสนา👩‍✈️ปริญญาตรี ๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร ๔ ปี ๓ สาขาวิชา คือ 👉สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 👉สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 👉สาขาวิชาสังคมศึกษา ๒. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) ๑ สาขาวิชา คือ 👉สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๓. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ภาคเสาร์-อาทิตย์👩‍✈️หลักสูตรประกาศนียบัตร ๔ หลักสูตร คือ 👉การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 👉วิชาการเทศนา (ป.ทศ.) 👉พระพุทธศาสนา (ป.พศ.) 👉การสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)-🎯วิธีสมัคร ๑. สมัครด้วยตัวเองได้ที่ ห้องทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารสัจจานุรักษ์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เลขที่ ๒๘๑ หมู่ ๑๓ ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ (อยู่ติดกับวัดพระพุทธบาทเขากระโดง) ๒. สมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยการคลิกที่ลิงค์ดังนี้ 👉ปริญญาโท คลิก https://forms.gle/YErhaHCkRiB6j2bc8👉ปริญญาตรี คลิก https://forms.gle/U8j4RSWWy3gNAFfc6👉ประกาศนียบัตร คลิก https://forms.gle/Js47tm5FRUYpyePh9👉ใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ในป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อสมัคร————————————————————————–🎯หลักฐานการสมัคร ๑. สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมฉบับจริงหรือหนังสือรับรอง ๑ ชุด ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือสุทธิ (พระภิกษุ-สามเณร) ๑ ชุด ๔. สำนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ๑ ชุด ๕. รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) หน้าตรง ๒ รูป ๖. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล, สำเนาตราตั้งตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์, สำเนาตราตั้งครูสอนปริยัติธรรม, สำเนาประกาศนียบัตรเปรียญธรรม, สำเนาประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นเอก ๗. ใบสมัครกรอกรายละเอียดและติดรูปถ่ายเรียบร้อย–

🎯ค่าสมัคร 👉ปริญญาตรี ๑๐๐ บาท 👉ปริญญาโท ๕๐๐ บาท

🎯ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 064-946-1595 (ป.โท), 087-240-8793 (ป.ตรี และประกาศนียบัตร)