สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

พระศรีปริยัติธาดา,ผศ.
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

พระครูวิชัยมงคลกุล
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.รังสิทธิ วิหกเหิน
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์กาญจนา อุตรวิเชียร
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร