กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ

อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ภูทองเงิน
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานแผนและงบประมาณ

นางสาวขวัญชนก สายชมภู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลับไปหน้ากลัก