Month: June 2023

พิธีสามีจิกรรมและไหว้ครู วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2565

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2565 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีสามีจิกรรมและไหว้ครู เป็นกิจกรรมสำคัญ โดยได้รับเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัตยาจารย์.ดร, เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ทุกสาขา เจ้าหน้าที่ และนิสิตทุกสาขาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน มีการประกวดพานไหว้ครู และพิธีสู่ขวัญนิสิตใหม่ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์…

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษาที่ 1/2566 วันเสาร์ที่ 17 มิ.ย. 2566

วันเสาร์ที่ 17 มิ.ย. 2566 โดยมี พระครูปัญญาสารบัณฑิต,ผศ.ดร. ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต กล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษาที่ 1/2566 ในการนี้ได้ให้โอวาทและกล่าวถึงประวัติการก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ กล่าวถึงคุณูปการจากคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มเปิดห้องเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง ขยายมาเป็นวิทยาลัยสงฆ์ปัจจุบัน กล่าวถึงภาพรวมการจัดการศึกษา สภาพบริบทของวิทยาลัย และกล่าวให้ขวัญกำลังใจแก่นิสิตใหม่ซึ่งพร้อมไปด้วยบรรยากาศที่มีความอบอุ่น ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  http://mcubr.ac.th/gallery-detail_5325