วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งพระภิกษุ-สามเณร และประชาชนทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ทั่วไป (รอบที่ ๒)ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗หลักสูตรที่เปิดรับสมัครปริญญาโท ๑. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม) ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี ๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร ๔ ปี ๓ สาขาวิชา คือ…

มติสภามหาวิทยาลัย

มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่งตั้งให้ พระศรีปริยัติธาดา, ผศ. (ทองสา ฐานิสสโร) รองเจ้าคณะจังหวัด บุรีรัมย์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ย่อย จังหวัดบุรีรัมย์ อายุ ๕๘ พรรษา ๓๖ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙, พธ.บ. (ศาสนา), ศษ.บ. (ประถมศึกษา), ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)…

ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งพระภิกษุ-สามเณร และประชาชนทั่วไปรอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖  

ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. นำโดย รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. พันตรีหญิง นิมมาน์ แก่นกำจร เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่ม สสร. 1 และนายยศกร ศรีคลัง ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริต ภาค 3  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต (สสร.) เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๓ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่…