ฐานข้อมูลการตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติ

เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล

กลับไปหน้าหลัก

 ประกาศ
ชื่อตำแหน่งบุคลากรภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.39 KB184084
ชื่อส่วนงานภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB184079
คำนิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.4 KB184080
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB184093
ประเมินผลการปฏิบัติงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.21 MB184143
เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำปี 2560184093
ประกาศ เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงานและวันหยุดของมหาวิทยาลัย พ.ศ ๒๕๕๙ JPEG Image ขนาดไฟล์ 234.18 KB184088
แผ่นพับ-พระสอนศีล-วส.บุรีรัมย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.5 KB184128
คู่มือการคิดภาระงานของคณาจารย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.75 MB184092
ประกาศ เรื่อง กำหนดให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย JPEG Image ขนาดไฟล์ 59.94 KB184092
 ระเบียบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 182 KB184081
บัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง Word Document ขนาดไฟล์ 126.5 KB184064
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.66 KB184076
กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลง เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.49 KB184078
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.24 KB184068
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.13 KB184073
กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.53 KB184072
การปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.06 KB184070
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.64 KB184078
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB184178
 ต่อสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศ-มจร-หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้าง59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.23 KB184086
ประกาศ-มจร-มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.87 KB184074
แบบวิเคราะห์ภาระงานประกอบการขอจ้างลูกจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.47 KB184084
เอกสารแนบท้ายสัญญาค้ำประกัน184192
แบบสัญญาค้ำประกัน ผู้รับจ้างตำแหน่งวิชาการ ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.46 KB184083
แบบสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.54 KB184090
 แบบ บค.
บค.๖๑-แบบขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการบำเพ็ญกุศลศพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.55 KB184081
บค.06ประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย(ฆราวาส) Word Document ขนาดไฟล์ 193.46 KB184081
บค.05ประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย(พระภิกษุ) Word Document ขนาดไฟล์ 193.02 KB184090
บค.๑๙ แบบใบลาออกจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.39 KB184084
บค.๐๘ แบบกรอกประวัติบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.03 KB184101
 เอกสารงานบุคคล
เอกสารประกอบการพิจารณา/ชี้แจงกรณี ขอลาศึกษาต่อ รายงานผลการศึกษา รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ และขอปรับหรือเพิ่มวุฒิการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.96 KB184069
จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัย จำแนกตามสายงาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB184090
ข้อมูลประวัติการฝึกอบรมสัมมนาและดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 17.34 KB184080
เรื่อง หลักเกณฑ์การทำสัญญาค้ำประกันบุคลากร และลูกจ้าง เพื่อบรรจุแต่งตั้ง หรือจ้างให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.82 KB184079
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่ง กำหนดภาระงาน การบรรจุแต่งตั้ง การได้รับค่าจ้าง การพ้นจากตำแหน่งของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.95 KB184087
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB184083
 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
บค.๔๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.68 KB184096
บค.๔๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.69 KB184086
บค.๔๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.16 KB184087
บค.๔๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166 KB184079
บค.๔๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.15 KB184093
บค.๔๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.12 KB184099
บค.๓๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.16 KB184107
บค.๓๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.06 KB184093
บค.๓๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.48 KB184098
บค38-45-ส่วนกลาง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.01 KB184092
 กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการการกำหนดแต่งตั้ง กำหนดภาระงาน การบรรจุแต่งตั้ง การได้รับค่าจ้าง การให้พ้นจากตำแหน่งของลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.48 MB184087
การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ พ.ศ. 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 25.42 KB184078
 บทความวิชาการ
เอกสารวิชาการ184036
การประชุมวิชาก่รระดับชาติ ครั้งที่ ๑ เล่ม ๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.62 MB184113
การประชุมวิชาก่รระดับชาติ ครั้งที่ ๑ เล่ม ๓184082
การประชุมวิชาก่รระดับชาติ ครั้งที่ ๑ เล่ม ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.13 MB184094
การประชุมวิชาก่รระดับชาติ ครั้งที่ ๑ เล่ม ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB