Month: July 2022

วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนิสิตและรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ฯ ในการนี้ พระมหาถนอม อานนฺโท ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้เมตตาเป็นประธาน กล่าวให้โอวาทเปิดงาน มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตรุ่นพี่ ร่วมต้อนรับน้องใหม่ ทุกสาขาวิชา อย่างอบอุ่น

วันจันทร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

วันจันทร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นางสาวขวัญสุดา ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ สำนักงานวิชาการ ได้ประชาสัมพันธ์ส่งมอบรหัส นิสิต และแนะนำวิธีการเข้าระบบการให้บริการอินเตอร์เน็ต ของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ผ่านรหัสนิสิต ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งนี้สำหรับ นิสิตที่ยังไม่ได้รับรหัสและวิธีการเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ต สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ห้องสมุด ชั้น ๑ อาคารเรียนรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันจันทร์ ถึง…

ด้วยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการสำรวจ ทักษะบุคลากรด้านเว็บไซต์

(Webmaster Skills) สำหรับบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ส่วนงาน โดยจัด ระดับทักษะ ๓ ระดับ คือทักษะขั้นต้น ทักษะขั้นกลาง ทักษะชั้นสูง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ พัฒนาบุคลากรด้านเว็บไซต์ (Webmaster Skills) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงเรียนมาขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ส่วนงานของท่านตาม แบบฟอร์มในลิงค์นี้https://forms.gle/ZtDpG1hY1bbPG4Wv9 ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จักขอบพระคุณยิ่ง

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสบทบทุนสร้างสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระพุทธบาทเขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองยุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์นำโดยพระครูธวัชปิยาจารย์ เจ้าคณะตำบล ตะโกตาพิ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า นิสิต วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ฯในการนี้ พระเดชพระคุณ พระสุนทรธรรมเมธี ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เมตตามาเป็นประธานในพิธีและได้รับเมตตาจาก…

วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดเทอมใหม่ 1/2565บรรยากาศของการเรียนการสอนเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีนิสิตทุกชั้นปี เข้ามาเรียนในวันแรกของการเปิดเทอม เพื่อพบปะและรับฟังแนวทางการเรียนการสอนจากคณาจารย์และที่ปรึกษา ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19โดยมีคณาจารย์แต่ละสาขาดูแลต้อนรับนิสิตทั้งพระภิกษุ สามเณร และ คฤหัสถ์https://photos.app.goo.gl/mSSf3hRTcsgDkDiL8