ดร.วิรัตน์ ภูทองเงิน

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ภูทองเงิน
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๙-๔๖๑๐๙๕๓
อีเมล์ : poorat16@gmail.com

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
น.ธ. เอก
ป.ธ. ๗
พุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
M.A.Linguistics Decan college,India
Ph.D. English University of Pune Indea

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล