การประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตในเนื้อหาต่อไปนี้