มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่งตั้งให้ พระศรีปริยัติธาดา, ผศ. (ทองสา ฐานิสสโร) รองเจ้าคณะจังหวัด บุรีรัมย์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ย่อย จังหวัดบุรีรัมย์ อายุ ๕๘ พรรษา ๓๖ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙, พธ.บ. (ศาสนา), ศษ.บ. (ประถมศึกษา), ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) ตําแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๑๔๔๑๐๐๑ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์