พระมหาพจน์ สุวโจ

ชื่อ-สกุล : พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
วุฒิการศึกษา : Ph.D.
วิชาเอก : Buddhist Studies
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : lankakumar@hotmail.com

ที่อยู่ : วัดปราสาทสูง ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
๒๕๓๑ น.ธ.ตรี วัดสุจิตต์ธรรมาราม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
๒๕๓๒ น.ธ.โท วัดตึกคชหิรัญ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๕๓๓ น.ธ.เอก วัดตึกคชหิรัญ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๕๓๓ ป.ธ.๓ วัดตึกคชหิรัญ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๕๓๔ ป.ธ.๔ วัดพันเตา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
๒๕๓๕ ป.ธ.๕ วัดตึกคชหิรัญ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๕๓๖ ป.ธ.๖ วัดธรรมาภิรตาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
๒๕๔๑ พธ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๔๕ พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๕๒ Ph.D (Buddhist Studies) Kelaniya University, Sri Lanka

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
๒๕๓๓ วัดตึกคชหิรัญ ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
๒๕๓๔ วัดพันเตา ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
๒๕๓๕ วัดตึกคชหิรัญ ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี
๒๕๓๖ วัดธรรมาภิรตาราม ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี
๒๕๓๘ วัดธรรมาภิรตาราม เลขานุการเจ้าอาวาส
๒๕๔๓ วัดสังฆราชา ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี
๒๕๔๔ วัดสังฆราชา อาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษา
๒๕๔๙ วัดชัยเสขราราม โคลัมโบ ศรีลังกา เลขานุการสมาคมพระไทยในศรีลังกา
๒๕๕๔ วัดชัยเสขราราม โคลัมโบ ศรีลังกา ประธานสมาคมพระไทยในศรีลังกา
๒๕๕๗ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๒๕๖๓ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 บทความ: การพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ (๒๕๖๓)

2 บทความ: ซิ่นตีนแดง: ผ้ามงคลภูมิปัญญาท้องถิ่น (๒๕๖๓)

3 บทความ: พุทธจิตวิทยา: ความรับผิดชอบต่อสังคม (๒๕๖๔)

4 บทความ: หลักพุทธธรรมกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (๒๕๖๔)

5 บทความ: เหตุใดเมืองราชคฤห์จึงเป็นสถานที่จัดปฐมสังคายนา (๒๕๖๔)

6 งานแปล: ปรณวิตานะวิพากษ์: ว่าด้วยแคว้นกาลิงคะ พระเจ้ามาฆะ และคาบสมุทรมาเลย์ (๒๕๖๔)

7 Youtube: ธรรมยาตราศรีลังกา วัดสังฆทาน11

8 Youtube: ธรรมยาตราศรีลังกา วัดสังฆทาน10

9 Youtube: ธรรมยาตราศรีลังกา วัดสังฆทาน9

10 Youtube: ธรรมยาตราศรีลังกา วัดสังฆทาน8

11 Youtube: ธรรมยาตราศรีลังกา วัดสังฆทาน7

12 Youtube: ธรรมยาตราศรีลังกา วัดสังฆทาน6

13 Youtube: ธรรมยาตราศรีลังกา วัดสังฆทาน5

14 Youtube: ธรรมยาตราศรีลังกา วัดสังฆทาน4

15 Youtube: ธรรมยาตราศรีลังกา วัดสังฆทาน3

16 Youtube: ธรรมยาตราศรีลังกา วัดสังฆทาน2

17 Youtube: ธรรมยาตราศรีลังกา วัดสังฆทาน1

18 Youtube: ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ตอนที่ 2

19 หนังสือ: ตำนานพระอรหันต์ ๘ ทิศ (๒๕๕๘)

20 บทความ: ข้อสังเกตเกี่ยวกับการประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วที่หาดทรายแก้ว (๒๕๖๓)

21 Youtube: บรรยายพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์วัดป่าเจริญราช

22 Youtube: บรรยายเรื่องบทบาทพระนารทเถระ

23 Youtube: บรรยายธรรมวัดญาณเวศกวัน

24 Youtube: บรรยายธรรมวัดสังฆทาน 2

25 Youtube: บรรยายธรรมวัดสังฆทาน 1

26 Youtube: บรรยายคณะธรรมจาริกวัดตาลเอน ตอนที่ 5

27 Youtube: บรรยายคณะธรรมจาริกวัดตาลเอน ตอนที่ 4

28 Youtube: บรรยายคณะธรรมจาริกวัดตาลเอน ตอนที่ 3

29 Youtube: บรรยายคณะธรรมจาริกวัดตาลเอน ตอนที่ 2

30 Youtube: บรรยายคณะธรรมจาริกวัดตาลเอน ตอนที่ 1

31 Youtube:การบรรยายเรื่อง “การศึกษาพระไตรปิฎกในศรีลังกายุคปัจจุบัน”

32 บทความ: ศึกษาทัศนคติเรื่องพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาล (๒๕๖๐)

33 บทความ: พระอุปคุตเถระ จากพระธรรมกถึกถึงผู้ทรงอภิญญา (๒๕๖๐)

34 บทความ: สตรีศรีลังกากับการปฏิบัติธรรม (๒๕๖๐)

35 บทความ: พระสังฆมิตตาเถรี มารดรแห่งภิกษุณีสงฆ์ลังกา (๒๕๖๒)

36 บทความ: พระมาลัยเป็นใคร? มาจากไหน? (๒๕๖๐)

37 บทความ: พระมหินทเถระบูรพาจารย์ของพระธรรมทูต (๒๕๖๒)

38 บทความ: ภัยพระพุทธศาสนา: มองผ่านประวัติศาสตร์ศรีลังกา (๒๕๖๒)

39 บทความ: พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์หรือเทวดา? (๒๕๖๐)

40 บทความ: พระเขี้ยวแก้วมานครศรีธรรมราช? (๒๕๖๐)

41 งานแปล: ศรีลังกาและอุษาคเนย์: ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม (๒๕๖๓)

42 Article: Traces of Lankavamsa Buddhism in Southern Literatures in Thailand (2019)

43 หนังสือ: พระมหินทเถระ เป็นใคร? มาจากไหน? (๒๕๖๓)

44 บทความ: ความสัมพันธ์ทางการเมืองและศาสนาระหว่างศรีลังกากับไทยในพุทศตวรรษที่ ๑๘ (๒๕๖๒)

45 บทความ: การศึกษาคณะสงฆ์ของศรีลังกาสมัยอาณาจักรดัมพเดณิยะ (๒๕๖๒)

46 หนังสือ: พระนาคเสนเถระเป็นใคร? มาจากไหน? (๒๕๖๒)

47 หนังสือ: ศรีลังกากติกาวัตร: ว่าด้วยระเบียบข้อบังคับเพื่อความดีงามของหมู่คณะ (๒๕๖๒)

48 บทความ: พระนาคเสนเถระ: พระนักเทศน์นามอุโฆษ (๒๕๖๒)

49 บทความ: พระติสสเถระ: พระอรหันต์ผู้ทรงวิสัยทัศน์ (๒๕๖๑)

50 บทความ: การศึกษาคณะสงฆ์ของศรีลังกาสมัยอาณาจักรอนุราธปุระ (๒๕๖๒)

51 บทความ: อาณาจักรตามพรลิงค์ในทัศนะของชาวศรีลังกา (๒๕๖๒)

52 บทความ: การศึกษาคณะสงฆ์ของศรีลังกาสมัยอาณาจักรโปโฬนนารุวะ (๒๕๖๑)

53 งานวิจัย: การประดิษฐานพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ในอาณาจักรตามพรลิงค์ (๒๕๖๑)

54 บทความ: คติความเชื่อลัทธิลังกาวงศ์ในวรรณกรรมทักษิณ (๒๕๖๑)

55 บทความ: พระมาลัยเถระในฐานะต้นกำเนิดวรรณคดีพุทธศาสนาไทย (๒๕๖๐)

56 หนังสือ: เล่าเรื่องเมือง(ศรี)ลังกา รวมบทความวิชาการในวาระครบรอบหนึ่งทศวรรษ (๒๕๖๑)

57 บทความ: คติความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทของชาวพุทธศรีลังกา (๒๕๖๐)

58 หนังสือ: พระอุปคุตเถระ เป็นใคร? มาจากไหน? (๒๕๖๑)

59 งานแปล: วรรณคดีภาษาสิงหล: ว่าด้วยวรรณกรรมร้อยแก้ว ร้อยกรอง และพระธรรมวินัย (๒๕๖๑)

60 หนังสือ: พระมาลัยเถระ เป็นใคร? มาจากไหน? (๒๕๖๐)

61 งานแปล: สังฆราชสาธุจริยา: บันทึกเกียรติประวัติพระสรณังกรสังฆราช (๒๕๖๐)

62 งานแปล: นิกายสังครหยะ (บันทึกการพระศาสนาแห่งชมพูทวีปและลังกา) (๒๕๕๙)

63 หนังสือ: สืบค้นหาพระพุทธบาท ๕ รอย (๒๕๕๙)

64 หนังสือ: ตามรอยพระอุบาลีไปฟื้นฟูพระศาสนาที่ศรีลังกา (๒๕๕๒)

65 งานแปล: กรณีพระสงฆ์ศรีลังกาเล่นการเมือง (๒๕๕๓)

66 งานแปล: ศรีลังกา: ว่าด้วยประวัติศาสตร์ การณ์พระศาสนาและวรรณคดี (๒๕๕๔)

67 งานแปล: ดอกไม้แห่งมวลมนุษยชาติ (๒๕๕๔)

68 หนังสือ: ของดีศรีลังกา: คู่มือนำเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (๒๕๕๕)

69 หนังสือ: พระอรหันต์ คู่มือตรวจสอบตามนัยแห่งพระไตรปิฎก (๒๕๕๖)

70 งานแปล: ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาศรีลังกาสมัยอาณาจักรโกฏเฏ (๒๕๕๙)

71 งานแปล: ประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ศรีลังกายุคกลาง (๒๕๕๙)

72 บทความ: กรณีพระสงฆ์ศรีลังกาเล่นการเมือง (๒๕๕๐)

73 บทความ: กรณีกำเนิดภิกษุณี (๒๕๕๐)

74 บทความ: กบฏสมณทูตไทย: รอยเปื้อนทางประวัติศาสตร์ไทย-ลังกา (๒๕๕๑)

75 บทความ: เล่าเรื่องเมือง (ศรีลังกา): คาถาชินบัญชรมาจากไหน? (๒๕๕๒)

76 บทความ: เล่าเรื่องเมือง (ศรีลังกา): สืบค้นหาคณะป่าแก้ววนรัตน์ (๒๕๕๓)

77 บทความ: เล่าเรื่องเมือง(ศรี)ลังกา: กรณีพระสงฆ์ศรีลังกาเล่นการเมือง (๒๕๕๓)

78 บทความ: วิพากษ์อาจาระของพระเกษม อาจิณฺณสีโล (๒๕๕๔)

79 บทความ: ฉลองวาระครบรอบ ๒๖๐ ปี แห่งการสถาปนาสยามวงศ์ในศรีลังกา (๒๕๕๕)

80 บทความ: การงดเหล้าในวันเพ็ญ: สืบตามประเพณีหรือเป็นกฎหมาย (๒๕๕๕)

81 บทความ: เหตุแห่งการสถาปนาสยามนิกาย (๒๕๕๖)

82 บทความ: อิทธิพลวรรณกรรมต่อการปลูกฝังความเชื่อ: กรณีศึกษาวรรณกรรมศรีลังกายุคต้น (๒๕๕๗)

83 บทความ: การสลายความขัดแย้งด้วยพิธีกรรม: กรณีศึกษาเทศกาลวิสาขะของประเทศศรีลังกา (๒๕๕๘)

84 บทความ: อิทธิพลของคณินนานเสก่อนสถาปนาสยามวงศ์ในศรีลังกา (๒๕๕๘)

85 บทความ: สถาบันกษัตริย์กับการฟื้นฟูพุทธศาสนาก่อนสถาปนาสยามวงศ์ในศรีลังกา (๒๕๕๙)

86 บทความ: ตำนานคาถานมัสการอรหันต์ ๘ ทิศ (๒๕๕๘)

87 บทความ: ประเพณีการเรียกพระเถระผู้ใหญ่ของชาวพุทธศรีลังกา (๒๕๕๙)

88 บทความ: สืบค้นหาพระพุทธบาท ๕ รอย (๒๕๕๙)