กฏหมาย cookies

นโยบายคุกกี้
เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ www.mcubr.mcu.co.th ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 Cookies คือสิ่งใด ?
 Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

 วิทยาลัยใช้ Cookies อย่างไร ?
 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์จะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม website จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์จะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ทาง internet ให้สามารถสร้างประสบการณ์ และความพึงพอใจให้ท่าน โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้
 (1) เพื่อให้นิสิตหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถ sign in บัญชีของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใน website วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ได้อย่างต่อเนื่อง
 (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน website ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปพัฒนาให้บริการดิจิทัลของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็วในการเรียนการสอน และการสืบค้นข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ประเภทของ Cookies ที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ใช้งานคือ ?
 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับ website ของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
   (1) Required Cookies – ที่ต้องใช้เพื่อเปิดใช้งานฟังชันหลักของเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การจดจำการเข้าสู่ระบบ, การจดจำข้อมูลที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์
   (2) Functionality cookies – คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์สามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์
   (3) Advertising – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอ บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม นอกจากนี้คุกกี้จากบุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์และเนื้อหาที่จัดเก็บจากการให้บริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ ให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน
   (4) คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ สามารถวัดผลการทำงาน เช่น การประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าใช้งานจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้น ๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน

 ทั้งนี้ นโยบายส่วนบุคคล ของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จะกำหนดรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลอื่น ๆ ที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์จัดเก็บและวิธีการที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้

 การจัดการ Cookies
 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตั้งค่ามิให้ browser ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตกลงรับ Cookies ของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ได้ โดยมีขั้นตอนตามที่ผู้ผลิต Web Browser เช่น Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Safari, หรือ Web Browser อื่น ที่กำหนด
 ท่านสามารถลบและปฏิเสธการเก็บคุกกี้ได้โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละ Web Browser ที่ท่านใช้งานอยู่ตามลิงก์ดังนี้

Chrome, Chrome for ios, Firefox, Microsoft Edge, Safari, Safari for iOS, Chrome for android
ทั้งนี้ พึงตระหนักว่า หากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านด้วยการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บซ์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ดังนั้น วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว