ผศ.ดร.ทิพย์ ขันแก้ว

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ทิพย์ ขันแก้ว
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : พุทธจิตวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๒๑๘๐๔๕๗๖
อีเมล์ : teentip@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
๒๕๔๗ ป.ธ.๙ ภาษาบาลี คณะสงฆ์ไทย
๒๕๕๐ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒๕๖๐ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒ โครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตพะเยา วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย อาจารย์พิเศษ
พ.ศ.๒๕๕๒ –๒๕๕๕ โครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตสุรินทร์ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์พิเศษ
พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๓ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาจารย์
๒๕๖๓-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 พุทธวิธีการสอน
2 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3 พระพุทธศาสนากับการศึกษา
4 ภาษากับการสื่อสาร (ร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)