พระสุนทรธรรมเมธี,ดร.

ชื่อ-สกุล : พระสุนทรธรรมเมธี,ดร.
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : Buddhist Studies
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๔๔๗๕๘๙๔๒
อีเมล์ : amorndham@gmail.com

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
๒๕๓๐ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (พุทธศาสตร์) สาขาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
๒๕๔๘ Master of Arts (Educational Administration) Educational Administration Pune University, India
๒๕๕๒ Doctor of Philosophy (Buddhist Studies) Buddhist Studies Magadh University, India

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล