พระครูปัญญาสารบัณฑิต,ผศ.ดร.

ชื่อ-สกุล : พระครูปัญญาสารบัณฑิต,ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : พุทธศาสนาและปรัชญา
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๖-๓๐๘๔๘๓๙, ๐๘๘-๕๘๐๘๓๕๙
อีเมล์ : amnatsawaddee@gmail.com
ที่อยู่ : วัดทุ่งสว่าง(เย้ยสะแก) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. ๒๕๔๙ ปริญญาตรี สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. ๒๕๕๒ ปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๒ ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. ๒๕๕๕ ปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๕ ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.๒๕๔๗​ ถึง​ ๒๕๕๒ วัดเทพ​นารี​ บางพลัด​ กทม. ครูสอนนักธรรมชั้นตรี​ โท​ เอก
พ.ศ.๒๕๕๐​ ถึง​ ๒๕๕๕ วัดเทพนารี​ บางพลัด​ กทม. นักจัดรายการ​วิทยุ​ AM 540kHz.​ สหภูมิจังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ.๒๕๕๓​ ถึง​ ๒๕๕๘ วัดอินท​บูรพา​ ต.บ้านปรือ​ อ.กระสัง รองเจ้าอาวาส
พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๐ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นักจัดการงานทั่วไป
พ.ศ.๒๕๕๒-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาจารย์
พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน วัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยสะแก เจ้าอาวาส
พ.ศ.๒๕๕๙-ปัจจุบัน วัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยสะแก ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ เจ้าคณะตำบลเสม็ด
พ.ศ.๒๕๕๖​ ถึงปัจจุบัน วิทยาลัย​สงฆ์​บุรีรัมย์​ อาจารย์​ประจำเลขทึ่ ๑๔๔๑๐๐๘
พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๓ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา
พ.ศ.๒๕๖๓-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 งานวิจัย วิเคราะห์หลักคำสอนและแนวการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
2 มังคลัตถทีปนี : ศาสตร์แห่งการดำเนินชีวิต
3 งานวิจัย อิทธิพลความเชื่อประเพณีบุญบั้งไฟที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวพุทธไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบัน
4 พุทธจริยศาสตร์กับการพัฒนาการศึกษาเรื่อง ความจริง ความรู้ ความดี
5 แนวคิดเชิงปรัชญาในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี
6 งานวิจัย รูปแบบการพัฒนาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตามหลักพุทธธรรม : กรณีศึกษาตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
7 ปัญหาและหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตในศตวรรษที่ 21
8 ความลับแห่งจิต ในปรัชญาสองสายธาร
9 คู่มือมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์

Section Title

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งพระภิกษุ-สามเณร…

มติสภามหาวิทยาลัย

มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔…

ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งพระภิกษุ-สามเณร…

ประกาศวันหยุดสอบนักธรรม

Michael Jamerson Founder Rachel Wensell UX Designer Thomas J Maxwell Marketing Head Bianca Martinez…