พระปลัดวิรุฬชิต นริสฺสโร

ชื่อ-สกุล : พระปลัดวิรุฬชิต นริสฺสโร
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : พระพุทธศาสนา
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๔-๙๖๒๒๗๖๕
อีเมล์ : wirunchit2765@gmail.com

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. ๒๕๓๔ ประถมศึกษา ป.๖ โรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๕๔ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดบัวภิรมย์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๕๕ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดหนองเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๕๗ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดหนองมะค่า อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกช่างไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๕๖ พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๖ พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขารัฐศาสตร์/การปกครอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๑ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาสาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๕๙ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอคูเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ครูพระสอนปริยัติธรรม
๒๕๖๓-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาจารย์

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล