พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย

ชื่อ-สกุล : พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : พระพุทธศาสนา
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๒๒๗๕๖๓๔๘
อีเมล์ : Ato_1914@yahoo.co.th

ประวัติการศึกษ
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.๒๕๕๑ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต, ป.ธ.๙ คณะพุทธศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๖ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๕๔ เปรียญธรรม ๙ ประโยค แม่กองบาลีสนามหลวง

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๕๘ -ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาจารย์
พ.ศ. ๒๕๔๔- ๒๕๔๘ วัดคลองวาฬ อ.เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์ ครูสอนบาลี
พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน วัดหนองกี่ อ. หนองกี่ จ. บุรีรัมย์ ครูสอนพระปริยัติธรรม

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1. บายศรีสู่ขวัญปริศนาธรรมพิธรกรรมเสริมดวงชะตา

2. การศึกษาหลักธรรมในการสร้างความสันติสุขท่ามกลางพหุวัฒนธรรมในอีสานใต้

3. กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวตามหลักพุทธธรรมเพื่อลดพฤติกรรมการสื่อสารโซเซียลเน็ตเวิร์ค

4. การเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมของหมู่บ้านพบธรรมนำสุขแบบพุทธบูรณาการจังหวัดบุรีรัมย์

5. ความผาสุกทางจิตวิญญาณผ่านกระบวนการบุญกิริยาวัตถุของผู้สูงอายุที่มาถือศีลอุโบสถในวัดของพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์