ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ คงทรัพย์

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ คงทรัพย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร
วุฒิการศึกษา :ปริญญาเอก
วิชาเอก : พุทธจิตวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. ๒๕๒๒ น.ธ. เอก สำนักเรียนวัด อินทรวนาราม
พ.ศ. ๒๕๒๗ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอินทรวนาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๔ ปริญญาตรี สาขา วิชาพระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๓๗ ปริญญาโท คณะโบราณคดี สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. ๒๕๓๙ ป.ธ. ๑-๒ สำนักเรียนวัด กลาง (บุรีรัมย์)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ปริญญาเอก สาขาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล