อาจารย์ ไว ชึรัมย์

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ไว ชึรัมย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : รัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :๐๘-๙๒๑๒-๗๔๒๕
อีเมล์ :

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. ๒๕๕๓ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดบ้านสวายตางวน
พ.ศ. ๒๕๔๐ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบัวหลวงพิทยาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
๒๕๕๖-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อาจารย์

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล