อาจารย์นิกร พลเยี่ยม

ชื่อ-สกุล : อาจารย์นิกร พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร
วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๑-๔๐๘๖๘๕๘
อีเมล์ :

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล