ผศ.ดร.รุ่งสุริยา หอมวัน

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.รุ่งสุริยา หอมวัน
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : พุทธจิตวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ :๐๘๕-๔๙๗๔๗๒๑
อีเมล์ : rus_s11@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. ๒๕๓๔ น.ธ. เอก สำนักเรียนวัดบุญมั่นศรัทธาราม
พ.ศ. ๒๕๓๕ ป.ธ. ๔ สำนักเรียนวัดกลาง (บุรีรัมย์)
พ.ศ. ๒๕๓๗ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนพิจิตร
พ.ศ. ๒๕๔๒ ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๔ ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการบริหารองค์การ มหาวิทยาลัยเกริก
พ.ศ. ๒๕๖๑ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนฯ
๒๕๕๖-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อาจารย์

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล