ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : สิ่งแวดล้อมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๙-๕๘๐๓๔๑๘
อีเมล์ : Nitithamsakil@gmail.com

ประวัติการศึกษ

ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
๒๕๔๘ ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๒๕๕๖ ปริญญาโท คณะวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
๒๕๕๙ ปริญญาเอก คณะวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานทนายความ หัวหน้าสำนักงานทนายความ
บริษัท เทคนิคกา โนวา จำกัด ช่างควบคุมงานก่อสร้าง
สถานีวิทยุชุมชนคนรักษ์ประโคนชัย หัวหน้าสถานี
๒๕๕๖-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อาจารย์

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล