นายมงคล สอนไธสง

ชื่อ-สกุล : นายมงคล สอนไธสง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. ๒๕๔๘ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
บริษัทไม้บูรพา จำกัด จัดการบริหารงานซื้อ ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ
บริษัทอ้อยและน้ำตาลตะวันออกเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอ้อย
ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล