อาจารย์กาญจนา อูตรวิเชียร

ชื่อ-สกุล : อาจารย์กาญจนา อูตรวิเชียร
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การศึกษามหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. ๒๕๒๕ ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยวิทยาลัยครูบุรีรัมย์
๒๕๓๘ ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล