รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน

ชื่อ-สกุล : รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : philosophy
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๑๐๒๙๒๐
อีเมล์ :

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล