อาจารย์สุทธิวิทย์ วิลัยริด

ชื่อ-สกุล : อาจารย์สุทธิวิทย์ วิลัยริด
ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้บรรยายประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๓ ๐๒๘ ๙๔๐๒
อีเมล์ :

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. ๒๕๔๒ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัด จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๐ ป.ธ. ๙ สำนักเรียนวัด ราชสิงขร
พ.ศ. ๒๕๕๓ ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
วัดราชสิงขร กรุงเทพมหานครฯ ครูสอนพระปริยัติธรรม
พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๒ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อาจารย์พิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อาจารย์
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร
ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อาจารย์

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล