อาจารย์อิสรพงษ์ ไกรสินธุ์

ชื่อ-สกุล : อาจารย์อิสรพงษ์ ไกรสินธุ์
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๓-๐๙๐-๙๙๕๑
อีเมล์ : kraisin_2528@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
๒๕๔๓ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
๒๕๔๖ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
๒๕๕๕ พุทธศาสนบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
๒๕๕๗ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
๒๕๕๒ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ครูสอนศีลธรรมประจำโรงเรียน
๒๕๕๓ วัดประทุมเมฆ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ครูสอนนักธรรมชั้นตรี โท และเอก
๒๕๕๕ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ครูอัตราจ้าง
๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
๒๕๖๑-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล