นายกิตติศักดิ์ โศศาลา

ชื่อ-สกุล : นายกิตติศักดิ์ โศศาลา
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๕๗๖๕๗๓๐๐
อีเมล์ : Laokittisak@gmail.com

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
๒๕๕๒ ปวส. เบญจเทคโนบุรีรัมย์
๒๕๕๗ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขา วิชารัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมาบสมอ ครูสอนวิชาสังคม
พศ.๒๕๕๓ – ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ นายช่างเทคนิค

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล