นายวีรพล พิชนาหะรี

ชื่อ-สกุล : นายวีรพล พิชนาหะรี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี
วิชาเอก : พระพุทธศาสนา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.๒๕๓๗ ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดปทุมคงคา
พ.ศ.๒๕๔๒ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอกระสัง
พ.ศ.๒๕๔๗ นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดจำปาทอง
พ.ศ.๒๕๔๘ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.๒๕๔๙ ห้องเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดงปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
พ.ศ.๒๕๕๓ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ
พ.ศ.๒๕๕๕ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการงานทะเบียนและวัดผล
ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล