นางสาวบุญรัตน์ อุตส่าห์

ชื่อ-สกุล : นางสาวบุญรัตน์ อุตส่าห์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท
วิชาเอก : พระพุทธศาสนา
เบอร์โทรศัพท์ :๐๘๔๔๗๕๔๘๘๓
อีเมล์ : Boonyarat_2516@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
๒๕๔๙ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
๒๕๖๑ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
๒๕๕๙-๒๕๖๓ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นักจัดการงานทั่วไป สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
๒๕๖๓-ปัจจุบันวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริการการศึกษา

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล