พระมหาเชษฐา ฐานจาโร

ชื่อ-สกุล : พระมหาเชษฐา ฐานจาโร
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๒๘๖๙๗๐๒๔
อีเมล์ : t.tanjaro@gmail.com

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. ๒๕๔๔ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดกลางบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๔๗ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดพายัพ จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๕๐ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ ๒๕๕๕ ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต ( คม. ) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ ๒๕๔๙ ปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามโครงการพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พ.ศ .๒๕๕๐ พระสอนศีลธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๕๒ พระครูในโครงการสุขใจได้กุศลร่วมส่งเสริมเยาชนให้มีความรู้ วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
พ.ศ.๒๕๕๕ –๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์/งานสารบรรณ ที่ศูนย์บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ห้องเรียนวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ .๒๕๖๐-๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พ.ศ .๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต
พ.ศ .๒๕๖๑-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
๒๕๖๒-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริการการศึกษา
พ.ศ .๒๕๖๑-๒๕๖๓ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
๒๕๖๓-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล