นางสาวฉวีวรรณ ยอดสีมา

ชื่อ-สกุล : นางสาวฉวีวรรณ ยอดสีมา
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : รัฐศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๓-๔๖๗๕๗๒๑
อีเมล์ :

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล