พระก้าน กนฺตวณฺโณ

ชื่อ-สกุล : พระก้าน กนฺตวณฺโณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท
วิชาเอก : เทคโนโลยีการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :0892824424
อีเมล์ : mcu2509@gmail.com

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
14 มีนาคม 2557 ปริญญาโท กศ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
30 มีนาคม 2542 ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1-30 ตุลาคม 2552-2556 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยานักวิชาการ
2557-2565 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 งานวิจัย