นายกิตติ์ธเนศ อำพรรัมย์

นายกิตติ์ธเนศ อำพรรัมย์
New Page 2

 

 

ชื่อ-สกุล :

นายกิตติ์ธเนศ อำพรรัมย์

ตำแหน่ง :

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี

วิชาเอก :

พระพุทธศาสนา

เบอร์โทรศัพท์ :

๐๙๘-๑๙๕๙๒๙๓

อีเมล์ :

kittanes_008@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษาที่จบ

ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ

ชื่อสถานศึกษา / สาขา

๒๕๔๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองบุรีรัมย์

๒๕๔๘

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

สาขา พระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ.

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

เจ้าหน้าที่

๒๕๕๑-๒๕๕๓

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

๒๕๕๓-๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

๒๕๕๖-ปัจจุบัน

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ผลงาน

ลำดับ

ผลงาน

รอการบันทึกข้อมูล