นางสาวศศิธร เกลี่ยกระโทก

ชื่อ-สกุล : นางสาวศศิธร เกลี่ยกระโทก
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : sasithorn_kt@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
๒๕๕๑ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๒๕๕๗ ปริญญาโท สาขาบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
๒๕๕๗-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นักวิชาการการเงินและบัญชี

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล