พีรพงษ์ มาลา

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ มาลา
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและพัสดุ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : เอเชียศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๓-๐๖๓๑๖๘๘
อีเมล์ : Peerapongmala@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.๒๕๓๔ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกระสังพิทยาคม จ.บุรีรัมย์
พ.ศ.๒๕๓๖ สอบได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม วรวิหาร
พ.ศ.๒๕๓๗ สอบได้ประโยค ป.ธ.๓ จากสำนักเรียนคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม วรวิหาร
พ.ศ.๒๕๔๒ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๔๗ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจริยศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
Doctqr Philosophy in the faculty of Social Scince Magadh University, India.

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖ บัณฑิตวิทยาลัย มจร. เจ้าหน้าที่โครงการหลักสูตรนานาชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖ มจร.ห้องเรียนวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา อาจารย์ประจำ
พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖ มจร. ห้องเรียนวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการบริหารโครงการขยายห้องเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ มจร. ห้องเรียนวัดโสธร วราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
พ.ศ.๒๕๕๖-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
พ.ศ.๒๕๕๘ – ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๓ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล