พระอธิการสมพร อนาลโย

ชื่อ-สกุล : พระอธิการสมพร อนาลโย
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๓๗๙๖๗๙
อีเมล์ : somsmile51@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดแจ้งตลาดโพธิ์
2552 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา
2554 ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
วัดแจ้งตลาดโพธิ์ เลขานุการเจ้าคณะตำบลตลาดโพธิ์
ปัจจุบัน วัดชัยมงคล เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ นักจัดการงานทั่วไป
๒๕๖๑-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
๒๕๖๑-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล