พระมหาถนอม อานนฺโท,ดร.

ชื่อ-สกุล : พระมหาถนอม อานนฺโท,ดร.
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : ปรัชญา
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๗-๓๔๔ – ๔๒๐๕
อีเมล์ : chitanan1245@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
น.ธ. เอก สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
ป.ธ. ๕ สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม
พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ด. (พุทธจิตวิทยา) มหาวิทาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ ห้องเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง อาจารย์พิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๖๓-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ฝ่ายวิชาการ

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล