พระศรีปริยัติธาดา,ผศ.

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษาที่ จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 นักธรรมช้ันเอก สำนักเรียน วัดพายัพ
2535 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์ สาขาศาสนา
2538 ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2539 เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียน วัดสร้อยทอง
2542 ปริญญาโท คณะโบราณคดี สาขาสันสกฤต มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๔๕ – ปัจจุบัน วัดโพธิย์ย่อย ตำบลบ้านยาง อำ เภอลำปลาย มาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้า อาวาส วัด โพธิ์ย่อย
พ.ศ. ๒๕๔๖ – ปัจจุบัน วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ พระปริยัตินิเทศก์ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน วัดโพธิ์ย่อย ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลาย มาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระอปุัชฌาย์ สามัญ
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน สำนักงานรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ รูป ที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ. ๒๕๕๙ วัดโพธิ์ย่อย ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลาย มาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประธานฝ่ายศาสนศึกษา คณะ สงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัย สงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 งานด้านการปกครองสงฆ์

 • พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เป็นวิทยากรให้การอบรมพระภิกษุ ที่แต่งต้ังเป็นพระสังฆาธิการ ของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์
  3 – พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙เป็นวิทยากรให้การอบรมพระสังฆาธิการที่สอบคัดเลือกเป็นพระ อุปัชฌาย์ระดับจังหวัด ของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์
  4 – พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เป็นวิทยากรให้การบรรยายแก่พระสังฆาธิการของคณะสงฆ์จังหวัด บุรีรัมย์ ในการประชุมคณะสงฆ์ประจ˚าปี
  5 – พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เป็นวิทยากรให้การบรรยายแก่พระนวกะของคณะสงฆ์จังหวัด บุรีรัมย์ในอำเภอต่าง ๆ ในเทศกาลพรรษา
  6 งานด้านศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
  7 – เป็นพระปริยัตินเทศ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกนิเทศการศึกษาการสอนพระปริยัติ ธรรมทังแผนกธรรมและบาลี
  8 – ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เขาร่วมประชุมผู้บริหารส˚านักศาสนศึกษา ระดบั จังหวัดทัวประเทศ
 • เป็นวิทยากรผู้บรรยาย งานด้านศาสนศึกษาประจำคณะสงฆ์จังหวัด ในการประชุมพระ สังฆาธิการทุกระดับ ในจังหวัดบุรีรัมย์
  10 – เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง และตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวงประโยค ป.ธ.๓ เปน็ ประจ˚าทุกปี
 • ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ให้รับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
  11 บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท
 • ได้รับมอบหมายให้เปน็ ประธานฝ่ายศาสนศึกษา ของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ และได
  12 รับผิดชอบกำกับดูแลโครงการ หนึ่งตำบลหน่ึงสำนักศาสนศึกษาแผนกธรรม และโครงการ
  หน่ึงอำเภอหน่ึงสำนักศาสนศึกษาแผนกบาลี
  13 งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
  14 – เป็นรองประธานพระธรรมทูตฝ่ายอานวยการ ร่วมกำกับดูแลงานด้านการเผยแผ่ของคณะ สงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์
 • ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อน กำกับ ติดตามประเมนิ ผลโครงการหมู่บานรักษาศีล ๕ ของ
  15 คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นวิทยากรบรรยาย ขับเคลื่อนการกรอกข้อมูลผู้สมัครร่วม โครงการรักษาศีล ๕ จังหวัดบุรีรัมย์ มีเปอร์เซ็นต์การสมครเข้าร่วมโครงการอนั ดับ ๑ ของประเทศ
 • เป็นเจ้าส˚านักปฏิบัติธรรมประจ˚าจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ ๔๓ และจัดปฏิบัติธรรมประจำปี
  16 ทุกปี ในวันส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปใี หม่วิถีพุทธ จัดสวดมนต์ข้ามปี มีประชาชนเข้าร่วม ประมาณ ๑,๐๐๐ คน
 • จัดปฏิบัติธรรมในเทศกาลพรรษา และให้พุทธศาสนิกชนในคุ้มวัดจำนวน ๖ หมบ้านมารัก
  17 อุโบสถศีล มีอุบาสกอบุาสิกามารักษาอุโบสถศีล ประมาณ ๓๐๐ คน และไมต่ำกว่า ๑๙๐ คน ในวันอุโบสถปกติ
 • ได้รับการประกาศให้เป็นวัดเข้าร่วมโครงการลานธรรมลานวิถีไทย (ลานบญลานปัญญา)

18 และเป็นสถานที่จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่สถานศึกษาในเขตบริการของวัด มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจานวน ๕๐๐ คน

 • ได้รับการประกาศวัดในโครงการวัดชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร กรมการ
  19 ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
  20 เกียรติคุณที่เคยได้รับ

21 พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น นามที่ พระศรีปริยัตธาดาพระราชาคณะช้ันสามัญเปรียญในพระราชทิน

22 พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม ใน การสนับสนุน “รายการอาสาตามหาคนดี” จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๙ ได้รับรางวัลโล่ชนะเลิศการประเมิน วัดสะอาดปลอดอบายมขุ ต้นแบบระดับ
23 จังหวัด ตามโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา “หมู่บานรักษาศีล ๕”
พ.ศ.๒๕๕๙ เข้ารับโล่รางวัลในฐานะส˚านักเรียนคณะจังหวัดที่ที่นักเรียนสอบนักธรรม ได้มาก
24 เป็นอนั ดับที่ ๕ และสอบได้ธรรมศึกษาได้มากอันดับที่ ๒ ของประเทศ ส่วนภูมิภาค