อาจารย์สมคิด สุขจิต

ชื่อ-สกุล : อาจารย์สมคิด สุขจิต
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๗-๒๔๒๓๗๗๔
อีเมล์ : somkid488@gmail.com

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
๒๕๕๕ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
๒๕๕๘ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
๒๕๔๔ กองบัญชาการทหารสูงสุด พระวิทยากร ในโครงการกองทัพธรรม กองทัพไทยร่วมต้านภัยยาเสพติด
๒๕๕๐ พระสอนศีลธรรมประจำโรงเรียน
๒๕๕๒ เลขานุการเจ้าคณะตำบลเมืองลีง
๒๕๕๒ กรรมการสนามหลวงแผนกธรรม
๒๕๕๔ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
๒๕๕๕ เจ้าคณะตำบลเมืองลีง
พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 บทความ พระในบ้านที่มักถูกลืม

2 บทความ พระพุทธศาสนาและเทคโนโลยีในการพัฒนาจริยธรรม

3 บทความ ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้เครื่องเงินศิลปะอีสานใต้

4 บทความ วิถีชีวิตกับความเชื่อภูมิปัญญาปลาไหลของชุมชนทุ่งกุลา

5 บทความ ค่านิยมทางวัฒนธรรมในยุคทศวรรษที่ 21

6 งานวิจัย การเรียนรู้และการผสมกลมกลืนของกลุ่มชาติพันธุ์ เขมร ลาว กูย ชุมชนบริเวณอุทยานภูเขาไฟเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์

7 บทความ อิทธิพลของอรรถกถาธรรมบทที่มีต่อพิธีกรรมของชาวอีสานใต้