พระชัษษพณขิ์ สุรปญฺโญ, ดร.


ชื่อ-สกุล : พระชัษษพณขิ์ สุรปญฺโญ, ดร.
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๐-๑๓๒-๖๒๑๔
อีเมล์ : Surapanyo@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
๒๕๕๖ นักธรรมชั้นเอก วัดมงคลโกวิทาราม จังหวัดอุบลราชธานี
๒๕๕๗ พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๕๙ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๒๕๖๓ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
๒๕๖๓-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาจารย์

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 บทความทางวิชาการ เรื่อง คุณภาพเด็กไทย : ทิศทางการพัฒนาสู่อนาคต

2 บทความทางวิชาการ เรื่อง คุณภาพเด็กไทย : เสริมสร้างให้ยั่งยืนได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

3 บทความวิชาการ เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ : ตามหลักพุทธธรรม