รศ.วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก

ชื่อ-สกุล : รศ.วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : Indian Philosophy and Religion
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๙-๑๕๒๔๔๔๒
อีเมล์ : Wichian.c@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
เปรียญธรรม ๘ ประโยค สถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
ประโยคครูพิเศษมัธยม กรมการฝึกหัดครู
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญาพุทธศาสตร์และภาษาบาลี มหาวิทยาลัยสันสกฤตทารภังคา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาทฤษฏีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยบันนารัสฮินดู รัฐอุตร ประเทศอินเดีย
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 The concept of happiness in Buddhism in accordance with PhraBrahmaqunabhorn(P.A.payutto)

2 การเมืองการปกครองของไทย

3 ความจริงของชีวิต

4 ปรัชญาและศาสนา

5 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

6 จริยธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

7 จริยศาสตร์

8 พุทธศาสตร์

9 ปรัชญาเบื้องต้น

10 วิจัยการสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานพุทธรรม

11 วิจัยเปรียบเทียบพฤติกรรมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น

12 วิจัยจริยธรรมของอาจารย์ที่นักศึกษาวิทยาลัยครูเลยพึงประสงค์