พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร,ดร.

 ชื่อ-สกุล : พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร,ดร.

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วุฒิการศึกษา : พธ.ด.
วิชาเอก : พระพุทธศาสนา
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๗-๙๕๔๒๐๕๕
อีเมล์ :

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
๒๕๔๙ พธ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๕๓ ศศ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒๕๕๙ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๕๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
๒๕๖๐-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาจารย์

ผลงาน


ลำดับ ผลงาน
1 บทความ : พญานาค : ความเชื่อและวิธีปฏิบัติของชาวพุทธไทย

2 บทความวิจัย : กระบวนการสื่อสารแนวพุทธเพื่อพัฒนางานปประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3 บทความ : การประยุกต์ศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรวิทยลัยสงฆ์บุรีรัมย์

4 บทความ : การประยุกต์ศีล ๕ เพื่อเป็นแนวทางป้องกันภันในสังคมไทย

5 Academic Article: An Analytical Study of Buddhadasa Bhikkhu’s Dammic Socialism.

6 บทความ: แนวทางป้องกันอกุศลกรรมบถ 10 ในสังคมไทย

7 บทความ: การสื่อสารเชิงสันติของผู้นำทางศาสนาในสังคมไทย

8 บทความ: การศึกษาวิเคราะห์ปริศนาธรรมในพุทธทำนายพระสุบินนิมิต 10 ข้อ ของพระเจ้าปเสนทิโกศลกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน

9 บทความ: วิเคราะห์หลักประกันชีวิตตามแนวทางศีล 5 แบะพระราชบัญญัติประกันชีวิต

10 บทความ: มงคลสูตร: กำเนิดและพัฒนาการ

11 บทความ: แนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามหลักพุทธธรรมในสังคมไทย

12 งานวิจัย: กระบวนการสื่อสารแนวพุทธเพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

13 งานวิจัย: อิทธิพลความเชื่อประเพณีบุญบั้งไฟที่มีต่อวิถีชีวิตชาวพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบัน