พระมหาไสว เถาว์ยา (สิริปญฺโญ)

ชื่อ-สกุล : พระมหาไสว เถาว์ยา (สิริปญฺโญ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท วิชาเอก : ภาษาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๙-๓๔๗๘๔๕๑
อีเมล์ : Sawai03099@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษาที่จบระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับชื่อสถานศึกษา / สาขา
๒๕๓๖ประถมศึกษา ๖โรงเรียนบ้านกะโดน บุรีรัมย์
๒๕๓๙มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๓)โรงเรียนไพศาลพิทยาคม บุรีรัมย์
๒๕๔๒มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๖)โรงเรียนไพศาลพิทยาคม บุรีรัมย์
๒๕๔๓นักธรรมชั้นตรีวัดพินทอง บุรีรัมย์
๒๕๔๓นักธรรมชั้นโทวัดเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี
๒๕๔๔นักธรรมชั้นเอกวัดเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี
๒๕๔๖ประโยค ๑-๒วัดเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี
๒๕๔๗เปรียญธรรม ๓ ประโยควัดเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี
๒๕๔๙เปรียญธรรม ๔ ประโยควัดบูรพ์ นครราชสีมา
๒๕๕๒เปรียญธรรม ๕ ประโยควัดเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี
๒๕๕๓พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๕๔เปรียญธรรม ๖ ประโยควัดเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี
๒๕๕๖พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๕๗เปรียญธรรม ๗ ประโยควัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ.สถานที่ทำงานตำแหน่ง
๒๕๔๖-๒๕๕๕วัดเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรีครูสอนนักธรรม-บาลี
๒๕๕๖-๒๕๕๗วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานครครูสอนนักธรรม
๒๕๕๘-๒๕๖๒วัดมงคลโกวิทาราม อุบลราชธานีครูสอนบาลี
๒๕๕๘-๒๕๖๒มจร. วิทยาเขตอุบลราชธานีอาจารย์ประจำหลักสูตร (คณะมนุษยศาสตร์)
๒๕๖๓-ปัจจุบันวัดบ่อดินรักษาการเจ้าอาวาสวัดบ่อดิน
๒๕๖๓-ปัจจุบันมจร. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์อาจารย์ประจำหลักสูตร (คณะครุศาสตร์)

ผลงาน

ลำดับผลงาน
1บทความ : “A Phonological study of Khmer dialect at Kadon village and Nongyang village of Buriram provice”
2บทความ : “A Study of Khmer Dialect Spoken In Areas of Buriram, Surin and Sisaket Province”
3บทความ : ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้
4งานวิจัย : ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้
5ผลงงาน : ภาษาอังกฤษชั้นสูง. (พิมพ์ครั้งที่ ๑)