Dashboard

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาด้านพระพุทธศาสนา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  และทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาด้านการจัดการเชิงพุทธ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.)

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.)และทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาด้านวิชารัฐศาสตร์ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.) สำหรับพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ สภาวิชาการได้พิจารณาเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2552เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552

ปัจจุบันมีนิสิตทั้งภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์จบการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.)แล้ว 260 รรูป/คน นับได้ว่าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถทำงานตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้นำสังคมในด้านพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว  และทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาด้านการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เดิมสาขาวิชานี้เรียกว่าการสอนพระพุทธศาสนา สำหรับพระภิกษุสามเณร สภาวิชาการได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 สำหรับคฤหัสถ์สภาวิชาการได้เห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 มีนิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จบการศึกษาสาขาวิชานี้ จำนวน 77 รูป/คน

สำหรับหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว ได้เปิดทำการเรียนการสอน รุ่นที่ 4 มีผู้ให้ความสนใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ สภาวิชาการได้พิจารณาเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

ปัจจุบันหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ได้เปิดทำการเรียนการสอน รุ่นที่ 4 มีผู้ให้ความสนใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี

ลิ้งสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

https://www.facebook.com/sudhiwith.wilairid

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา   

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ในหลักศุตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา และการทำวิจัย ให้บริการทางวิชาด้านการสังคมศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้แนวคิดที่ว่า บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย จะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้และใฝ่รู้ด้านวิชาการ มีจิตวิทยาของความเป็นครูและจิตสำนึกในการบริการ ช่วยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพบนพื้นฐาน ของคุณธรรม ศีลธรรม มนุษยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  และทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาด้านพระพุทธศาสนา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ สภาวิชาการได้พิจารณาเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

         ปัจจุบันหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้เปิดทำการเรียนการสอนไปแล้ว 4 รุ่น มีนิสิตทั้งภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์จบแล้ว 9 รูป/คน นับได้ว่าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านพระพุทธศาสนา สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

มุ่งพัฒนาคุณภาพนิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความแตกฉานในหลักปรัชญาพร้อมกับแม่นยำในพระไตรปิฎกและคัมภีร์พระพุทธศาสนา รอบรู้ใน ทฤษฎีและทรรศนะใหม่ ๆ ทางปรัชญา พร้อมกับบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ มีความรู้ความเข้าใจการ เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก และให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสังเคราะห์ วิเคราะห์ วิจัย จัดระบบและประเมินผลข้อมูลจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการปรัชญา พร้อม กับเป็นผู้นำทางปัญญา พัฒนาจิตใจและสังคม