วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

📣เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งพระภิกษุ-สามเณร และประชาชนทั่วไป
📣รอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๗
⏰ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗