ชื่อ-สกุล : อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร
วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท
วิชาเอก : การปกครอง
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๖-๙๓๑๗๒๗๓
อีเมล์ : Thasana_Klongwijak@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. ๒๕๒๗ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดบวรมงคล กรุงเทพมหานครฯ
พ.ศ. ๒๕๓๑ ปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. ๒๕๔๓ ปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
บริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลจำกัด พนักงานประจำ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา อาจารย์ประจำและหัวหน้าสาขาวิชา
คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง หัวหน้าสาขาวิชา และ คณบดี
๒๕๕๘-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อาจารย์
ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล