ชื่อ-สกุล : นางสาวขวัญชนก สายชมภู
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี
วิชาเอก : นิติศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :๐๙๑-๐๐๓๒๘๗๓
อีเมล์ : bluesky_too@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี (น.บ.)สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.๒๕๖๐-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นักจัดการงานทั่วไป

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล