Category: ข่าวสาร

นางสาวขวัญชนก สายชมภู

ชื่อ-สกุล : นางสาวขวัญชนก สายชมภูตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนวุฒิการศึกษา :ปริญญาตรีวิชาเอก : นิติศาสตร์เบอร์โทรศัพท์ :๐๙๑-๐๐๓๒๘๗๓อีเมล์ : bluesky_too@hotmail.com ประวัติการศึกษาปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขาปริญญาตรี (น.บ.)สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประวัติการทำงานปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่งพ.ศ.๒๕๖๐-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นักจัดการงานทั่วไป ผลงานลำดับ ผลงานรอการบันทึกข้อมูล